Säännöt

Jaaman Seudun Kyläyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Jaaman seudun Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rääkkylä.  Yhdistyksen toiminta-alueena on Jaaman ja Täitimänniemen kylien alue.

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

 •  pyrkimys parantaa alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia
 • kannustaa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi
 • toimia Jaama-Täitimänniemen kylien asukkaiden ja kylien alueella olevien yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyöelimenä
 • kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä
 • verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton

 

3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 •  osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen sekä päättäjien ja muiden organisaatioiden kanssa
 • edistää jäsenten ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • järjestää koulutus- neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
 • järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen ja toiminta-alueen asukkaille
 • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
 • voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1. – 6. on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä sekä harjoittaa pienimuotoista ansiotoimintaa kuten kiinteistön vuokrausta, maksullista talkootoimintaa tai kahvin, makkaran tms. myyntiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tuottaminen jäsenilleen.

 

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja liikeyritykset. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sitä hakemalla. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka  huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus tutustua hallituksen jäsenluettelosta laatimaan rekisteriselosteeseen ja hänestä talletettuihin tietoihin.

Jäseneksi liittyessään jäsen sitoutuu toimimaan yhdistyksen toiminnan hyväksi yhdistyksen vuosikokouksen tai hallituksen osoittamissa tehtävissä, ellei hänellä ole pätevää syytä kieltäytyä niistä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jona eroilmoitus on jätetty.  Hallitus voi erottaa  tai varoittaa erottamisella jäsentä pätevästä syystä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kyläkokous.

 

5 § Yhdistyksen hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, toiselta nimeltään kylätoimikunta. Hallituksen jäsenet, sen puheenjohtajan, toiselta nimeltään kyläpäällikkö ja varapuheenjohtajan  valitsee yhdistyksen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 4-10 varsinaista jäsentä . Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.     Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä, yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, on:

 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi
 • laatia tulo- ja menoarvioehdotus
 • laatia selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta
 • laatia tilinpäätös
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 • päättää tarvittavien työryhmien ja toimikuntien perustamisesta, valita niiden jäsenet sekä ohjeistaa ja valvoa niiden työtä
 • suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat ja  näissä säännöissä mainitut tehtävät sekä yhdistyksen kokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin ja varapuheenjohtajalla yhdessä  sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7 § Yhdistyksen tilikausi ja tilinpäätösmenettely

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 30 pv ennen kyläkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä paikallislehdessä ja kylän ilmoitustauluilla.

Yhdistys pitää vuosittain yhden kokouksen, helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9 § Yhdistyksen kyläkokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vahvistetaan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta.
 • Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 • Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden jatoiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja kohdan 6 mukaisesti hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen

 

10 §   Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljännesosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

11 § Muut määräykset

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain ja muun voimassa olevan toimintaan liittyvän lainsäädännön säännöksiä.

Vastaa